Spread the love

انستیتو علوم روانی‌زیستی‌اجتماعی‌اقتصادی به همراه همکاران خود که از مدرسان و پژوهشگران حوزه های روانی-اجتماعی در سازمان های صنعتی، ستادی، و عملیاتی هستند، آمادگی همکاری در زمینه فعالیت های روانی-اجتماعی و حوزه های مرتبط با آنها را حسب نظر سازمان‌ها دارد. حوزه های فعالیت بطور عمده شامل مشاوره‌های (coaching) فردی و سازمانی؛ پروژه‌های مختلف منابع انسانی، تحقیق و توسعه، گزینش و مصاحبه‌های استخدامی، رفتارسازمانی، بهره‌وری شغلی، و جانشین‌پروری؛ دوره‌های آموزشی بدو خدمت، حین خدمت و آمادگی برای یازنشستگی برای کارکنان؛ برگزاری کارگاه، سمینار، و همایش برای خانواده‌های کارکنان؛ سنجش‌ و ارزیابی های عصب-روانشناختی هوش، شخصیت؛ مشاوره روانشناسی تحصیلی، شغلی، فردی، خانواده؛ روان‌درمانی فردی، گروهی، و نوروتراپی هستند.

 

عناوین کارگاه‌ها و دوره‌های IPBSES

کارگاه‌ها و دوره‌های برگزار شده

پروژه‌ها

پروژه های اجرا شده

مشتریان پیشین و فعلی

مشاوره

بازدیدها: 131