خودشیفتگی جمعی و اجتماعی

خودشیفتگی جمعی بهنجار و مرضی: زیربناهای شخصیتی و ارزش‌های اجتماعی

0

پژوهشگران دانشگاه کاردینال استفان ویزینسکی لهستان و دانشگاه پتسدام آلمان در پژوهشی مشترک که به تازگی منتشر شده است به بررسی طیف خودشیفتگی جمعی از بهنجار تا مرضی پرداختند تا همبسته‌های زیربنایی آنها و علل بروز را بررسی کنند.

 

روش:

👈🏻🔬 در این پژوهش پیمایشی، ۷۸۱ داوطلب به پرسشنامه‌های سنجش خوشیفتگی و پرسشنامه سنجش عامل‌های پنجگانه شخصیت NEO پاسخ دادند.

 
 

👈🏻📊 نتایج نشان دادند:

  1. خوشیفتگی به دو بخش متمایز فردی و جمعی قابل تقسیم است. خوشیفتگی جمعی (گروهی) نیز به دو بخش متمایز بهنجار و مرضی قابل تقسیم است به طوری که بخش بهنجار از نظر ساختاری بطور کامل متفاوت از بخش مرضی است.
  2. خودشیفتگی جمعی بهنجار و خودشیفتگی جمعی مرضی با سطوح مختلف عامل شخصیتی روان‌رنجورگرایی در ارتباطند که شکل ارتباط با این عامل شخصیتی در وضعیت بخنجار متفاوت از وضعیت مرضی است.
  3. در باقی عامل‌های شخصیتی، تفاوتی بین دو طیف بهنجار و مرضی خودشیفتگی جمعی مشاهده نشد.
  4. از نظر ارزش‌های اجتماعی، هم خودشیفتگی جمعی بهنجار و هم خودشیفتگی جمعی مرضی در خود-تسهیلگری و تعالی شخصی ریشه دارند.

Normal and pathological communal narcissism in relation to personality traits and values

 Abstract

Communal narcissism can be defined as grandiose self-views in the communal domain. Within the literature, two forms of communal narcissism, normal and pathological, can be distinguished. However, no study to date has investigated their convergence and divergence.

Using a large community sample (N = ۷۸۱), the current study aimed to fill this gap through examination of 1) the distinctiveness of normal and pathological communal narcissism; 2) their relationship to broad personality characteristics; and 3) values.

Results suggest that 1) normal and pathological communal narcissism are structurally distinct constructs; 2) the difference in relation to personality characteristics is limited to neuroticism; and 3) they share the values of self-enhancement and self-transcendence.

Keywords

Agency, Communion, Narcissism, Personality, Values

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

0

درباره‌ی دکتر امیر محمد شهسوارانی

حتما ببینید

شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب در پاندمی کووید-19: بررسی کرواسی https://ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب پاندمی کووید-19:کرواسی

+2 پژوهشگران دانشگاه اوسیک، و نورول کرواسی و دانشگاه دوبلین ایرلند در پژوهشی مشترک به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *