پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت خلاقیت در دو سطح ذهنی و عینی می‌توان تعریف نمود. با وجودی که ممکن است تخیلات افراد بسیار ناب و نوین باشند،…

ادامه خواندن پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت