انتظارات تحصیلی و سرمایه روانشناختی دخیل در استرس تحصیلی

پژوهشگران دانشگاه اولستر انگلستان در پژوهشی پیمایشی به بررسی روابط بین انتظارات تحصیلی و سرمایه روانشناختی با استرس تحصیلی دانشجویان پرداختند. روش: در این پژوهش مقطعی-عرضی که بصورت پیمایش آنلاین…

ادامه خواندن انتظارات تحصیلی و سرمایه روانشناختی دخیل در استرس تحصیلی