پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ)

پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ) در بررسی‌های روانشناسی رشد و روانشناسی شخصیت، سازه‌ای کلیدی به نام خلق و خو در دهه‌های اخیر به ادبیات پژوهش راه یافته است. از…

ادامه خواندن پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ)