باور به اراده آزاد و تاثیر آن برکفّ نفس و انگیختگی سمپاتیک

پژوهشگران دانشگاه شیگا، دانشگاه تاماگاوا، و دانشگاه کیوتو ژاپن در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل باور به اراده آزاد و کفّ نفس (خودکنترلی) پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی…

ادامه خواندن باور به اراده آزاد و تاثیر آن برکفّ نفس و انگیختگی سمپاتیک