نورو آندوسکوپی و مشکلات عصبی-شناختی بعد از جراحی مغز

پژوهشگران دانشگاه بازل سوییس در یک پژوهش مروری به بررسی تاثیرات فرآیند جراحی مغز نورو آندوسکوپی و مشکلات عصبی-شناختی بعد از آن در بیماران پرداختند. روش در این پژوهش مرور…

ادامه خواندن نورو آندوسکوپی و مشکلات عصبی-شناختی بعد از جراحی مغز