الگوهای هیجانی انسان‌ ها بوی بدن آنها را تغییر می‌دهند

پژوهشگران دانشگاه ورشو لهستان، دانشگاه درسدن آلمان، دانشگاه لینشوپینگ سوئد در پژوهش بین‌رشته‌ای به بررسی تاثیر انواع مختلف الگوهای هیجانی انسان‌ ها بر بوی بدن آنها و تاثیر متقابل آن…

ادامه خواندن الگوهای هیجانی انسان‌ ها بوی بدن آنها را تغییر می‌دهند