مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی

مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی  دکتر امیر محمد شهسوارانی تفکر نقادانه یک فرآیند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته است که شخص با استفاده از…

ادامه خواندن مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی