دوسوتوانی سازمانی : ترکیب هوش اجتماعی رهبر، آمیختگی با شغل، و تغییرات محیطی

پژوهشگران دانشگاه مقدونیه یونان، دانشگاه استون و دانشگاه ریدینگ انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی عوامل موثر در دوسوتوانی سازمانی پرداختند. روش: این پژوهش بصورت پیمایش در بین کارکنان بخش…

ادامه خواندن دوسوتوانی سازمانی : ترکیب هوش اجتماعی رهبر، آمیختگی با شغل، و تغییرات محیطی