دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی : تاثیر دیده شدن در افزایش سرمایه اجتماعی

 پژوهشگران دانشگاه UCL لندن انگلستان در پژوهشی که به تازگی منتشر شده به بررسی تاثیر دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی در مشاهده شوندگان پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی…

ادامه خواندن دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی : تاثیر دیده شدن در افزایش سرمایه اجتماعی