پریشانی والدین و کیفیت زندگی فرزندان در سرطان اطفال

پژوهشگران دانشگاه ایالتی اکلاهما ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری و فراتحلیلی به بررسی تاثیرات پریشانی والدین و کیفیت زندگی فرزندان در سرطان اطفال پرداختند. روش: در این پژوهش فراتحلیلی،…

ادامه خواندن پریشانی والدین و کیفیت زندگی فرزندان در سرطان اطفال