یادگیری مشارکتی و انگیختگی: نقش دستگاه اعصاب سمپاتیک

پژوهشگران دانشگاه اولو فنلاند، دانشگاه گوته آلمان، و دانشگاه آزاد هلند، در پژوهشی اشتراکی به تاثیرات متقابل یادگیری مشارکتی و انگیختگی بر اساس فعالیت دستگاه اعصاب سمپاتیک پرداختند. روش: در…

ادامه خواندن یادگیری مشارکتی و انگیختگی: نقش دستگاه اعصاب سمپاتیک