برونگرایی و ادراک هیجان چهره: عصب روانشناسی شخصیت

پژوهشگران دانشگاه لایپزیگ، دانشگاه مونستر، دانشگاه ماربورگ، دانشگاه یوهان گوتنبرگ ماینتس آلمان در پژوهشی مشترک به بررسی رابطه عامل شخصیتی برونگرایی و ادراک هیجان چهره پرداختند. روش: ۴۰ بزرگسال سالم…

ادامه خواندن برونگرایی و ادراک هیجان چهره: عصب روانشناسی شخصیت

بتاآمیلویید مغزی-نخاعی بعنوان نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه

پژوهشگران دانشگاه میلان، و دانشگاه برشیا ایتالیا در پژوهشی مشترک به بررسی نقش میزان بتاآمیلویید مغزی-نخاعی نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی، ۴۰ بیمار که به…

ادامه خواندن بتاآمیلویید مغزی-نخاعی بعنوان نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه