احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

پژوهشگران دانشگاه شنزن چین و دانشگاه گرونینگن هلند در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای مغزی و رفتاری احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی پرداختند. روش پژوهش: در این…

ادامه خواندن احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی