مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی: نقش نوروساینس مالی و الگوهای پردازش هیجانی
مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی: نقش نوروساینس مالی و الگوهای پردازش هیجانی https://ipbses.com

مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی: نقش نوروساینس مالی و الگوهای پردازش هیجانی

پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن یونان، دانشگاه تیلبورگ هلند، و دانشگاه مانوبا تونس به طراحی نوروساینس مالی مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی جهان پرداختند. روش پژوهش: در این…

ادامه خواندن مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی: نقش نوروساینس مالی و الگوهای پردازش هیجانی

ادراک ریسک و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن، دانشگاه تیلبورگ هلند و دانشگاه مانوبا تونس به مرور زیربنای روانشناختی برای ادراک ریسک مدیریت ریسک در بازارهای مالی پرداختند. اهم یافته‌ها به شرح…

ادامه خواندن ادراک ریسک و مدیریت ریسک در بازارهای مالی