بتاآمیلویید مغزی-نخاعی بعنوان نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه

پژوهشگران دانشگاه میلان، و دانشگاه برشیا ایتالیا در پژوهشی مشترک به بررسی نقش میزان بتاآمیلویید مغزی-نخاعی نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی، ۴۰ بیمار که به…

ادامه خواندن بتاآمیلویید مغزی-نخاعی بعنوان نشانگر زودهنگام تشخیص تصلب‌چندگانه