آنزیم آرجیناز در سالمندی چه نقشی دارد؟

پژوهشگران دانشگاه بورگونیه فرانچه-کومته فرانسه در پژوهشی مروری به یررسی نقش آنزیم آرجیناز در سالمندی و پیری در انسان پرداختند. اهم یافته‌های پژوهش حاضر به شرح زیرند: سالمندی فرآیند تباهی…

ادامه خواندن آنزیم آرجیناز در سالمندی چه نقشی دارد؟