خلق و خوی فرزند در کیفیت زندگی زناشویی همسران موثر است

پژوهشگران دانشگاه چین شرقی، دانشگاه نیویورک شانگهای، و مرکز نوآوری‌های آموزشی چین در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات خلق و خوی فرزند در کیفیت زندگی زناشویی همسران پرداختند. روش: در…

ادامه خواندن خلق و خوی فرزند در کیفیت زندگی زناشویی همسران موثر است