ناقرینگی آگاهی از خود-دیگران در هوش شناختی، هوش هیجانی و خلاقیت

پژوهشگران دانشگاه گراتز اتریش در پژوهشی به بررسی تاثیرات ناقرینگی آگاهی از خود-دیگران در پردازش‌های شناختی و هیجانی پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی، دو گروه دانش‌آموزش کلاس هشتم (۲۳۷…

ادامه خواندن ناقرینگی آگاهی از خود-دیگران در هوش شناختی، هوش هیجانی و خلاقیت