جاه‌طلبی و سطح آرزو در میزان شادکامی افراد نقش دارند

پژوهشگران دانشگاه نرمال پکن چین در نوشتاری که به تازگی منتشر شده، به ارائه مدلی برای شناسایی تاثیرات جاه‌طلبی و سطح آرزو در تنظیم شادکامی افراد پرداختند. رئوس مطالب این…

ادامه خواندن جاه‌طلبی و سطح آرزو در میزان شادکامی افراد نقش دارند