پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ)

پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ) در بررسی‌های روانشناسی رشد و روانشناسی شخصیت، سازه‌ای کلیدی به نام خلق و خو در دهه‌های اخیر به ادبیات پژوهش راه یافته است. از…

ادامه خواندن پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ)

مقیاس شخصیت حساس (HSPS)

مقیاس شخصیت حساس (HSPS) حساسیت در شخصیت، بعنوان سازه‌‌ای بین‌رشته مطرح شده است. به این معنا که افرادی که شخصیت حساس دارند، از یک سو نسبت به اعمال دیگران دقت…

ادامه خواندن مقیاس شخصیت حساس (HSPS)

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت خلاقیت در دو سطح ذهنی و عینی می‌توان تعریف نمود. با وجودی که ممکن است تخیلات افراد بسیار ناب و نوین باشند،…

ادامه خواندن پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت