tDCS آندی چپ منجر به افزایش انگیزش می‌شود

پژوهشگران دانشگاه هامبورگ در پژوهشی مقایسه‌ای به بررسی تاثیر اجرای tDCS آندی چپ و راست بر افزایش انگیزش افراد پرداختند. روش: در این پژوهش شبه‌آزمایشی، ۶۰ داوطلب راست دست که…

ادامه خواندن tDCS آندی چپ منجر به افزایش انگیزش می‌شود