مقیاس نگرش کمک (HAS) : ارزیابی نوع‌دوستی و رفتار سودمند اجتماعی

مقیاس نگرش کمک (HAS) : ارزیابی نوع‌دوستی و رفتار سودمند اجتماعی کمک به دیگران بخش از نگرش کمک است که بعنوان کیفیتی فردی محسوب می‌شود که همزمان به دو طرف…

ادامه خواندن مقیاس نگرش کمک (HAS) : ارزیابی نوع‌دوستی و رفتار سودمند اجتماعی