سیستم آزمون(Vienna (VTS: آزمایشگاه روانشناسی فشرده و معتبر دیجیتال

سیستم آزمون(Vienna (VTS : آزمایشگاه روانشناسی فشرده و معتبر دیجیتال The Vienna Test System یکی از نیازمندی‌های هر موسسه آموزشی و پژوهشی روانشناسی، داشتن مجموعه‌ای کارآمد و متمرکز از انواع…

ادامه خواندن سیستم آزمون(Vienna (VTS: آزمایشگاه روانشناسی فشرده و معتبر دیجیتال