دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی: انتخابی ناشی از پیوند با طبیعت

پژوهشگران دانشگاه جنوب غربی و دانشگاه زونگنان چین در پژوهشی مشترک به بررسی تفاوت افراد در انتخاب دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی و پیوند با طبیعت پرداختند. روش در این…

ادامه خواندن دارودرمانی گیاهی و دارودرمانی شیمیایی: انتخابی ناشی از پیوند با طبیعت