مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی
مدل مفهومی اختلال شخصیت مرزی

مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی

پژوهشگران دانشگاه لانگ آیلند، دانشگاه پزشکی وایل کورنل، و دانشگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی زیربناهای نظری مدل مفهومی شخصیت مرزی در حوزه تشخیص و…

ادامه خواندن مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی