مقیاس شخصیت حساس (HSPS)

مقیاس شخصیت حساس (HSPS) حساسیت در شخصیت، بعنوان سازه‌‌ای بین‌رشته مطرح شده است. به این معنا که افرادی که شخصیت حساس دارند، از یک سو نسبت به اعمال دیگران دقت…

ادامه خواندن مقیاس شخصیت حساس (HSPS)