ناهمترازی زیستی روده در بیماری تصلب چندگانه (MS)

پژوهشگران ایمنی‌شناسی دانشگاه جون‌تن‌دو ژاپن در پژوهشی مروری به بررسی ناهمترازی زیستی روده در بیماری تصلب چندگانه (MS) پرداختند. ناهمترازی زیستی (دیسبیوز) به معنای بهم خوردن تعادل میکروبی و باکتریایی…

ادامه خواندن ناهمترازی زیستی روده در بیماری تصلب چندگانه (MS)